Bài 25: Tính chất của phi kim


Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hoá tăng dần từ trái sang phải là:A. Flo, oxi, clo ;                              ...
Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Nhiều phi kim tác dụng với oxi thành oxit axit.B. Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí.C. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.D. Phi kim...
a) Làm thế nào để so sánh độ hoạt động hoá học mạnh hay yếu của phi kim? Cho thí dụ minh hoạ.b) Hãy sắp xếp các phi kim sau theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học giảm...
X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. Xác định nguyên tố X.Trả lời        ...
Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ.Trả lời            Nguyên tố...
R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH: chứa 5,88% H. R là nguyên tố nào sau đây?A. Cacbon ; B. Nitơ ; c. Photpho ; D. Lưu huỳnh.Trả lời...
Khí X có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4 gam khí X người ta thu được 2,24 lít khí S02 (đktc) và 1,8 gam H20. Công thức phân tử của khí X là:A. SO2 ;    ...
Nói oxit axit là oxit của phi kim có đúng không? Cho thí dụ minh hoạ.Trả lời                           Nói oxit axit là oxit phi kim, điều đó không hoàn...
Qua phản ứng của Cl2 và s với Fe, ta có thể rút ra kết luận gì về tính phi kim của Cl và S? Từ kết luận đó ta có thể dự đoán được phản ứng hoá học giữa...