Bài 25. Tính chất của phi kim


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ- Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn như C, S, P, Si, I,... Trạng thái lỏng như: Br; Trạng thái khí như: O2, H2, N2, …- Phần lớn...
Đề bàiHãy chọn câu đúng:A.   Phi kim dẫn điện tốt.B.   Phi kim dẫn nhiệt tốt.C.   Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn, khí.D.   Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.Lời giải chi tiếtĐáp án D
Đề bàiViết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khí O2. Cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tuong ứng với mỗi oxit đó.Lời giải chi tiếtS...
Đề bàiViết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:a) clo ;           b) lưu huỳnh ;            c) brom.Cho biết trạng thái của...
Đề bàiViết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):a) khí flo và hiđro;b) lưu huỳnh và oxi;c) bột sắt và bột lưu huỳnh;d) cacbon và oxi;e) khí hiđro và lưu...
Đề bàiCho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau:Phi kim \(\xrightarrow{{(1)}}\) oxit axit \(\xrightarrow{{(2)}}\) oxit axit \(\xrightarrow{{(3)}}\)  axit \(\xrightarrow{{(4)}}\) muối suntat tan \(\xrightarrow{{(5)}}\) muối sunfat không tana) Tìm công thức các chất thích hợp để thay cho tên chất trong sơ đồ.b) Viết các phương trình hoá học biểu...
Đề bàiNung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với...