Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


Đề bàiQuan sát hình 25 và dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long?Lời giải chi tiếtVùng có nhiều điều kiện để phát...
Đề bàiHãy lấy ví dụ chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên tạo ra nền chung của sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp, còn các nhân tố kinh tế - xã hội làm phong phú thêm và làm...
Đề bàiHãy tìm sự khác nhau trong chuyên môn hóa nông nghiệp giữa :- Trung du miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.- Đồng bằng sông Hồng với đồng bằng sông Cửu Long.Thử tìm cách giải thích nguyên nhân của sự...
Đề bàiTại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế -  xã...
Sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp chịu tác động của nhiều nhân tố tự nhiên, kinh tế-xã hội, kĩ thuật, lịch sử…Chính sự tác động tổng hợp, đồng thời của các nhân tố này lên các hoạt động nông...
Ở nước ta hiện nay, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được xác định theo 7 vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Chúng ta có thể so sánh những nét khái quát các vùng này về điều kiện...
a) Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính- Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản...