Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ


Bài 1. Với mạch dao động hở thì ở vùng không gianA. Quanh dây dẫn chỉ có từ trường biến thiên.B. Quanh dây dẫn chỉ có điện trường biến thiên.C. Bên trong tụ điện không có từ trường biến thiên.D....
Bài 2. Mạch chọn sóng của một máy thu có một cuộn cảm \(L  = 1\; mH\) và một tụ điện biến thiên từ \(9,7\; pF\) đến \(92\; pF\). Hỏi máy thu này có thể thu được các sóng điện...