Bài 25. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ


Cho hình dưới đây:a) Hoàn thành bảng chú giải.b) Ghi tên nước, tên các vùng, tên biển tiếp giáp với phần đất liền của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.c) Tô màu vàng vào các vùng tiếp giáp với vùng...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các dạng địa hình và tiềm năng kinh tế của các dạng địa hình Duyên hải Nam Trung Bộ.Trả lời:
Nối ô chữ số (1) và ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở giữa để nêu rõ đặc điểm phân bố dân cư và hoạt động kinh tế của khu vực đồi núi phía tây và...