Bài 26. 47 + 5


1. Tính                                                                             ...