Bài 26. Bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950-1953)


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Mục đích của thực dân Pháp khi đề ra kế hoạch Rơ-ve là:A. "khoá biên giới Việt –Trung"B. tấn công xoá bỏ địa căn cứ Việt Bắc...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Từ sau năm 1947, lợi dụng những khó khăn của Pháp, Mĩ ngày càng can thiệp sâu và “ dính líu trực...
Hãy nối ô hai bên với các ô ở giữa sao cho phản ánh đúng nội dung lịch sửHướng dẫn làm bài:Nối 1-b,c, e ; 2- a, d 
Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950? Hãy trình bày diễn biến chính của chiến dịchHướng dẫn làm bài:Vì tình hình thế giới và Đông Dương thay đổi, có nhiều thuận lợi cho ta: Cách mạng...
Hãy lập bảng hệ thống các thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của ta trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953-1954 theo gợi ý sauHướng dẫn làm bài:Thời gianSự kiệnKết...
Tại sao nói: Từ chiến thắng biên giới thu- đông năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn mới?Hướng dẫn làm bài:+ Từ sau năm 1950, cuộc chiến tranh xâm lược của thực...