Bài 26. Cảm ứng ở động vật


Đề bàiCảm ứng là gì?Lời giải chi tiếtCảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường bên ngoài (cũng như bên trong cơ thể) đảm bảo cho cơ thể sinh vật tồn...
Đề bàiCảm ứng ở động vật có gì khác với cảm ứng ở thực vật? Lời giải chi tiếtSự khác nhau giữa cảm ứng ở động vật với cảm ứng ở thực vật:-  Cảm ứng ở thực vật thường diễn ra...
Đề bàiTrình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.Lời giải chi tiếtSự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật được thể hiện như sau: Từ chỗ...
Đề bàiHãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau.Lời giải chi tiếtHãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau. TTNhóm...