Bài 26: Clo


Trong các phản ứng hoá học, cloA. chỉ thể hiện tính khử.             B. chỉ thể hiện tính oxi hoáC. không thể hiện tính oxi hoá.   D. thể hiện tính oxi hoá và tính...
Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây?A. NaCl ;           B. KMnO4;             C. KClO3;                   D. HCl.Trả lời              ...
Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh? Cho thí dụ minh họa.Trả lời                        ...
Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).KClO3 \(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) A + BA + H20 -------- > D + E + FD + E -------- > KCl + KClO +...
Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không?Tại sao?Trả lời         Giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ vìCl2...
Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau: H20, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2C03. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất (được dùng phương pháp vật lí).Trả lời        ...
Hợp chất nào sau đây phản ứng được với clo?A. NaCl ;               B. NaOH ;                  C. CaC03 ;                      D. HCl.Trả lời  ...
Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối của kim loại có hoá trị I. Hãy xác định tên của kim loại.Trả lời             - Gọi...
Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phản ứng thu được 16,25 gam muối sắt. Tính khối lượng khí clo đã tham gia phản ứng.Trả lời                Phương trình...
Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối làA. FeCl3 ;            B. FeCl2 ;...
Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):\(C{l_2} + A \to B\)\(B + Fe \to C + {H_2} \uparrow \)\(C + E \to F \downarrow  + NaCl\)\(F + B...
Qua hình vẽ 3.2, em hãy cho biết mức độ phản ứng giữa clo và hiđro.Trả lời                       Qua hình vẽ ta nhận thấy khi có ánh sáng (băng Mg cháy),...
Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất sau:Dung dịch HCl, KMn04, MnO2, NaCl, H20.Để điều chế clo, em có thể dùng những hoá chất nào? Viết các phương trình hoá học.Trả lời              ...
Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):\({H_2} + A \to B\)\(B + Mn{O_2} \to A + C + D\)\(A + C \to B + E\)Trả lời      \({H_2}...
a) Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau:\(Mn{O_2}\buildrel {(1)} \over\longrightarrow C{l_2}\buildrel {(2)} \over\longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {(3)} \over \longrightarrow NaCl\buildrel {(4)} \over\longrightarrow C{l_2}\buildrel {(5)} \over\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(6)} \over\longrightarrow AgCl\)b) Nêu cách tách khí Cl2 ra...
Có các chất: KMn04, Mn02, HCl.a)  Nếu khối lượng các chất KMn04 và Mn02 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn?b)  Nếu số mol KMnO4 và MnO2 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế...