Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Vua Đường phong chức Tiết độ sứ An Nam đô hộ cho Khúc Thừa Dụ đầu năm 906 chứng tỏA. triều đình nhà Đường...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trước các câu sau.1.  Lợi dụng nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy, đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng...
Bài tập 3. Hãy nối sự kiện ở cột bên phải với thời gian ở cột bên trái cho phù hợpThời gianSự kiện1.Giữa năm 905a)  vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô...
Bài tập 4. Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ?Trả lời  - Lợi dụng  lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp...
Bài tập 5. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Trả lời  - Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay, trong khi tiếp tục sự nghiệp...