Bài 26: Đất, các nhân tố hình thành đất


Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.  Các thành phần của đất gồm có:a)   khoáng, chất hữu cơ, độ phì, nước.b)   khoáng, nước, không khí, độ phì. c)   khoáng, chất hữu cơ, không khí, độ...
Quan sát hình 26-1, kết hợp với kiến thức được học, hãy cho biết:a)   Tên của hai nhân tố chính tác động vào đá để hình thành đất.b)   Quá trình hình thành đất của các nhân tố này diễn ra...
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhấtHai thành phần chính của đất làa)   khoáng và nước.b)   chất hữu cơ và khoáng.c)   khoáng và không khí.d)   chất hữu cơ và nước.e)   chất hữu cơ...
Quan sát hình 26-2, hãy cho biết:a)   Giữa sườn A và sườn B, sườn nào có lớp đất dày hơnb)   Vì sao lớp đất của hai sườn lại có sự dày mỏng khác nhau như vậy.Trả lời:a)   Giữa sườn...
Quan sát hình 26-3, hãy giải thích (trong điều kiện đá mẹ như nhau):a)   Vì sao lớp đất ở hai sườn núi A có độ dày như nhau.b)   Vì sao lớp đất ở phía Nam của sườn núi B lại...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Đá mẹ khác nhau không những hình thành những loại đất khác nhau, mà trong cùng một thời gian (cùng một quá trình) như nhau cũng sẽ tạo nên những lớp đất dày...