Bài 26. ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000)


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Đại hội toàn quốc của Đảng đánh dấu bước chuyển sang thời kì đổi mới làA. Đại hội IV                  C.  Đại hội VlB. Đại hội V.          ...
Hãy điền chữ Đ vào ô  □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh và bổ sung tại Đại hội VI (12 - 1986).Trọng tâm của công...
Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng dưới đây:Thời gianSự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam Sản xuất lương thực đạt 21,4 triệu tấn Đại hội đại biểu toàn...
Đường lối đổi mới của được Đảng được đề ra trong hoàn cảnh nào? Nội dung đường lối đổi mới.Trả lời:1. Hoàn cảnh:a. Chủ quan- Trong  thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985),...
Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN là gì?Trả lời:* Cơ hội:- Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực- Tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta...
Hãy ghép những nội dung trong các ô ở cột bên phải với nội dung trong ỗ ở cột bên trái cho phù hợp với ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội nước ta trong...
Nêu những khó khăn, yếu kém của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới.Trả lời:- Kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất, chất lượng thấp, giá cao. Hiệu quả sức cạnh...