Bài 26. Khúc xạ ánh sáng


I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG1. Hiện tượng khúc xạ ánh sángkhúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác...
Đề bàiViết công thức của định luật khúc xạ với các góc nhỏ (<10o).Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}\dfrac{{\sin i}}{{\sin r}} = {n_{21}} = \dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\\Hay\,\,\,{n_1}\sin i = {n_2}\sin r\end{array}\) Nếu \(i,r < {10^0}\) thì \(\sin i \approx i;\,\,\sin r \approx r\)Công thức...
Đề bàiÁp dụng định luật khúc xạ cho trường hợp i = 0o. Kết luận.Lời giải chi tiếtCông thức của định luật khúc xạ: n1sini = n2sinrTrường hợp I = 0o = > r= 0Kết luận: Tia sáng qua mặt...
Đề bàiHãy áp dụng công thức của định luật khúc xạ cho sự khúc xạ liên tiếp vào nhiều môi trường có chiết xuất lần lượt làn n1, n2,…,nn và có các mặt phân cách song song với nhau.Lời giải chi...
Đề bàiThế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng?Lời giải chi tiết1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng...
Đề bàiChiết suất tỉ đối n21 của môi trường  (2) đối với môi trường (1) là gì?Lời giải chi tiếtsini/sinr=n21n21 gọi là chiết suất tỉ đối của môi trường (2) chứa tia khúc xạ đối với môi trường (1) chưa tia tới.-...
Đề bàiChiết suất tuyệt đối n của một môi trường là gì? Viết hệ thức liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối.Lời giải chi tiết  Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết...
Đề bàiThế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?Chứng tỏ: n12 = \(\frac{1}{n_{21}}\)Nước có chiết suất là \(\frac{4}{3}\). Chiết suất của không khí đối với nước là bao nhiêu?Lời giải chi tiếtTa có: n12 = \(\frac{sin r}{sin i}\) = \(\frac{1}{\left ( \frac{sin i}{sin r}...
Đề bàiMột tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước. Tia này cho một tia phản xạ ở mặt thoáng và một tia khúc xạ.Người vẽ các tia sáng này quên ghi lại chiều truyền trong hình 26.7. Tia nào...
Đề bàiTia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là \(\frac{4}{3}\). Góc tới của tia sáng là bao nhiêu (tính...
Đề bàiCó ba môi trường trong suốt (1), (2), (3). Với cùng góc tới i, một tia sáng khúc xạ như hình 26.8 khi truyền từ (1) vào (2) và từ (1) vào (3).Vẫn với góc tới i, khi tia...
Đề bàiMột cái thước được cắm thẳng đứng vào bình nước có đáy phẳng, ngang. Phần thước nhô khỏ mặt nước là 4 cm. Chếch ở trên có một ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài 4 cm...
Đề bàiMột tia sáng được chiếu đến điểm giữa của mặt trên một khối lập phương trong suốt, chiết suất n = 1,50  (Hình 29.6). Tính góc tới i lớn nhất để tia khúc xạ vào trong khối còn gặp...