Bài 26. KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ


6.31.   Cho a gam hỗn hợp BaC03 và CaC03 tác dụng hết với V lít dung dịch HC1 0,4M thấy giải phóng 4,48 lít C02 (đktc), dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư.a)   Khối lượng kết tủa thu được làA. 10 g.                                                     ...
6.19. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiém thổ có số electron hoá trị làA. le.                                     B. 2e.C. 3e.                                    D. 4e.6.20. Chỉ dùng thêm thuốc thử nào cho dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ...
6.25. Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(N03)2, Mg(N03)2, Ca(HC03)2, Mg(HC03)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước?A. Dung dịch...
6.29. Để trung hoà dung dịch hỗn hợp X chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 cần bao nhiêu lít dung dịch hỗn hợp Y chứa HC1 0,1M và H2S04 0,05M?A. 1 lít            ...
6.33. Trong một cốc nước chứa 0,02 mol Ca2+ ; 0,01 mol Mg2+ ; 0,04 mol HCO3- ; 0,02 mol Cl- Nước trong cốc thuộc loạiA. nước cứng tạm thời                    ...
Vì sao tính chất vật lí của kim loại nhóm IIA không biến đổi theo một quy luật nhất định?Hướng dẫn trả lời:Sự biến đổi không theo quy luật do kim loại nhóm IIA có những kiểu mạng tinh thể...
So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt:a)   Cấu hình electron của nguyên tử.b)   Tác dụng với nước.c)   Phương pháp điều chế các đơn chất.Hướng dẫn trả lời:a) Cấu hình electron: Mg: [Ne]3s2; Ca: [Ar]4s2b) Tác dụng với...
Hãy dẫn ra những phản ứng để chứng tỏ rằng từ Be đến Ca, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần.Hướng dẫn trả lời:Phản ứng vớỉ nước:- Be không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.- Mg...
Sục hỗn hợp khí CO2 và CO vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch nước lọc. Đổ dung dịch NaOH vào nước lọc thấy xuất hiện kết tủa. Viết phương trình...
Nước trong vùng có núi đá vôi thuộc loại nước cứng. Viết phương trình hoá học của các phản ứng mô tả sự tạo thành nước cứng.Hướng dẫn trả lời:Trong thành phần của đá vôi có các hợp chất CaCO3,...
Về mặt hoá học thì nước có tính cứng tạm thời và nước có tính cứng vĩnh cửu khác nhau ở điểm nào?Hướng dẫn trả lời:Khác nhau về thành phần anion của muối.- Nước có tính cứng tạm thời chứa...
Có 4 cốc đựng riêng biệt các loại nước: nước cất, nước có tính cứng tạm thời, nước có tính cứng vĩnh cửu và nước có tính cứng toàn phần. Hãy xác định loại nước đựng trong 4 cốc trên...
Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến hoá sau:Hướng dẫn trả lời:\((1)\,Ca + 2C\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow Ca{C_2}\)(2) CaC2 + 2HCl→ CaCl2 + C2H2\(\eqalign{ & (3)\,CaC{l_2} + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{mangngan}^{dp{\rm{dd}}}} Ca{(OH)_2} + C{l_2} + {H_2} \cr & (4)\,Ca{(OH)_2}\buildrel {{t^0}}...
Viết phương trình phản ứng trong sơ đồ biến hóa sau:\(\eqalign{ & MgC{l_2}\buildrel 1 \over \longrightarrow Mg\buildrel 2 \over \longrightarrow MgO\buildrel 3 \over \longrightarrow Mg{\left( {N{O_3}} \right)_2}\buildrel 4 \over \longrightarrow MgO \cr & \buildrel 5 \over \longrightarrow MgC{l_2}\buildrel 6 \over...
Hỗn hợp X chứa K20, NH4CI, NaHC03 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước dư, đun nóng thu được dung dịch Y. Xác định các ion có trong dung dịch Y.Hướng...
Cho 8 g hỗn hợp gồm một kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng vừa đủ với 1 lít dung địch HC1 0,5M. Xác định kim loại kiềm thổ.Hướng dẫn trả lời:Gọi kim loại kiềm thổ là...
Khi lấy 11,1 g muối clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối sunfat của kim loại đó có cùng số mol, thấy khác nhau 2,5 g. Xác định công thức hoá học của...
Sục V lít khí CO2 (đktc) vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0IM, thu được 1 g kết tủa. Xác định VHướng dẫn trả lời:Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 1 g kết tủa thì...
Chỉ dùng nước và dung dịch HCl hãy trình bày cách nhận biết 4 chất rắn (đựng trong 4 lọ riêng biệt): Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O.Hướng dẫn trả lời:Hoà vào nước ta được hai nhóm chất:(1) Tan trong nước là...
Hoà tan 23,9 g hỗn hợp bột BaCO3 và MgCO3 trong nước cần 3,36 lít CO2 (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợpHướng dẫn trả lời:BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2  (1)MgCO3 + CO2 +H2O...