Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu


Để đun sôi một lượng nước băng bếp dầu có hiệu suất 30%, phải dùng hết 1 lít dầu. Đế đun sôi cũng lượng nước trên với bếp dầu có hiệu suất 20%, thì phải dùng:A. 2 lít dầuB. \({2...
Khi dùng lò hiệu suất H1 để làm chảy một lượng quặng, phải đốt hết m1 kilôgam nhiên liệu có năng suất tóa nhiệt q1. Nếu dùng lò có hiệu suất H2 đế làm chảy lượng quặng trên, phải đốt hết m =...
Một bếp dầu hỏa có hiệu suất 30%a) Tính nhiệt lượng có ích và nhiệt lượng hao phí khi dùng hết 30g dầub) Với lượng dầu trên có thể đun sôi được bao nhiêu kilôgam nước có nhiệt độ ban đầu là...
Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng?A. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt.B. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện,C. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.D. Năng...
Hãy dựa vào bản đồ tiêu thụ, khai thác và dự trữ dầu vẽ ở hình để chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi dưới đây.Nếu duy trì mức độ khai thác dầu như trong bản đồ thì khu...
Người ta dùng bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 20°C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu hỏa cần thiết, biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu tỏa ra làm...
Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 15°C thì mất 10 phút. Hỏi mỗi phút phải dùng bao nhiêu dầu hỏa? Biết rằng chỉ có 40% nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra làm nóng...
Tính hiệu suất của một bếp dầu, biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 20°C.Giải:Nhiệt lượng dùng để đun sôi nước (nhiệt lượng có ích)Q = m2C2(t2 - t1) = 4200.4,5 (100 -...
Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 30°C? Biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt tự nhiên là 44.106 J/kg. Giải:Nhiệt lượng cần...
Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu cho biếtA. phần nhiệt lượng chuyến thành công cơ học khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toànB. phần nhiệt lượng không được chuyến thành công cơ học khi 1kg nhiên liệu bị đốt...
Nếu năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.10^6 J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy hết tỏa ra một nhiệt lượng là:A. 10 kJ                            B. 10.108kJ cC.10.109kJD. 10.106kJGiải=> Chọn AVì Q = m.q = 100.10.106 = 10.108J = 106kJ