Bài 26: Oxit


Hãy viết các phương trình hoá học điều chế 3 oxiGiảiPhương trình hóa học điều chế 3 oxit:\(S + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow S{O_2}\)\(2S{O_2} + {O_2}\buildrel {{t^o},xt} \over\longrightarrow 2S{O_3}\)\(2Zn + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2ZnO\)
Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là:A. CO2, SO2, Na2O, SO3, NO2.       B. CaO, CO2, SO2, P2O5.C. CO2, SO2, SO3, P2O5, NO2.        D. NO2, P2O5, Fe2O3, CaO.GiảiPhương án đúng là: Đáp án C
Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là:A. FeO, CaO, CO2, NO2.                   B. CaO, K2O, MgO, Fe2O3.c. CaO, NO2, P2O5, MgO.                 D. CuO, Mn2O3, CO2, SO3.GiảiPhương án đúng là: Đáp án B
Có một số công thức hoá học được viết như sau:KO, Al2O3, FeO, CaO, Zn2O, MgO, Mg2O, N2O, PO, SO, S2O.Hãy chỉ ra những công thức oxit viết sai.GiảiNhững công thức oxit viết sai: KO, Zn2O, Mg2O, PO, SO, S2O.
Hãy viết tên và công thức hoá học của 4 oxit axit và 4 oxit bazơGiải- 4 oxit axit: SO2 lưu huỳnh đioxit ; SO3 lưu huỳnh trioxit; P2O5 điphotphc pentaoxit; CO2 cacbon đioxit.- 4 oxit bazơ: Na2O natri oxit...
Lập công thức các bazơ ứng với các oxit sau đây:CuO, FeO, Na2O, BaO, Fe2O3, MgO.GiảiCuO tương ứng với bazơ Cu(OH)2 ; Fe2O3 tương ứng với bazơ Fe(OH)3;FeO tương ứng với bazơ Fe(OH)2 ;Na2O tương ứng với bazơ NaOH ;...
Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau:a) Natri \( \to \) natri oxit \( \to \) natri hiđroxit.b) Cacbon \( \to \) cacbon đioxit \( \to \) axit cacbonic (H2CO3).Giảia) \(4Na + {O_2} \to 2N{a_2}O\)    \(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)b) \(C + {O_2}...
Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một loại quặng sắt (thành phần chính là Fe2O3). Khi phân tích một mẫu quặng này, người ta nhận thấy có 2,8 g sắt. Trong mẫu quặng trên, khối lượng sắt(III)...
Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit của nitơ là 7: 20. Công thức của oxit làA. N2O.                        B. N2O3.C.NO2.          ...
Cho 28,4 g điphotpho pentaoxit P2O5 vào cốc chứa 90 g H2O để tạo thành axit photphoric H3PO4. Khối lượng axit H3PO4 tạo thành làA. 19,6 g.            B. 58,8 g.c. 39,2 g.               D. 40 g.GiảiPhương án C.- Viết phương trình...
Một oxit tạo thành bởi mangan và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa mangan và oxi là 55: 24. Hãy xác định công thức phân tử của oxit.GiảiGọi công thức của oxit là \(M{n_x}{O_y}\)Theo đề bài, ta có: \({{55x} \over...