Bài 26. Oxit


Lý thuyết về oxit1.Định nghĩa: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.2. Phân loại: oxit gồm hai loại chính: Oxit bazơ và oxit axit.3. Công thức cấu tạo và cách gọi...
Đề bàiChọn các từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:Nguyên tố;Oxi;Hai chất;Oxit ; haiOxit là …………….của……………….nguyên tố trong đó có một ……………….là……………….Tên của oxit là tên…………………cộng với từ ……………….Phương pháp giải - Xem...
Đề bàia) Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị của photpho là V.b) Lập công thức hóa học của crom (III) oxit.Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Gọi công thức của...
Đề bàia) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.b) Nhận xét về thành phần cấu tạo của các oxit đó.c) Chỉ ra cách gọi tên của mỗi oxit đó.Lời giải chi tiếta) Oxit...
Đề bàiCho các oxit có công thức hóa học sau:a) SO3 ;            b) N2O5 ;                    c) CO2 ;d) Fe2O3            e) CuO ;                      g) CaO.Những chất nào thuộc oxit bazơ? những chất nào thuộc loại oxit axit?Phương pháp giải...
Đề bàiMột số chất có công thức hóa học sau:Na­2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.Lời giải chi tiếtCông thức viết sai: NaO, Ca2O.