Bài 26: Phân loại và gọi tên chất hữu cơ


Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:A. Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả 3 tên: Tên thông thường, tên gốc – chức và tên thay thế. B. Hợp chất hữu cơ nào có tên gốc- chức.C. Hợp...
Dựa vào tính chất hóa học của \(C{H_2} = C{H_2}\) và \(CH = CH\) (đã học ở lớp 9) hãy viết phương trình hóa học khi cho \(C{H_{_3}} - CH = CH - C{H_3}\) và \(C{H_{_3}} - C \equiv C - C{H_3}\) tác dụng với...
Những hợp chất nào dưới đây có cùng nhóm chức? Hãy viết công thức của chúng dưới dạng R-nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết phương trình hóa học (nếu có) của chúng với  ( dựa vào...
Hãy gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc- chức:\(C{H_3}C{H_2} - Br;C{H_3} - CO - O - C{H_3};\)\(C{H_3}C{H_2} - O - C{H_2}C{H_3};\) \({(C{H_3})_2}S{O_4}\) .GiảiGọi tên theo danh pháp gốc – chức\(C{H_3} - C{H_2} - Br\) (elty bromua)                                 \(C{H_3}COOC{H_3}\) (metyl axetat)\(C{H_3} - C{H_2} -...
Hãy gọi tên những mạch cacbon sau: GiảiTheo thứ tự là:
Hãy phân tích tên các chât sau thành tên phần thế (nếu có) + tên mạch cacbon chính + tên định chức:\(\mathop {C{H_3} - C{H_2} - C{H_3}}\limits_{propan} \);             \(\mathop {C{H_2} = CH - C{H_3}}\limits_{propen} \);   \(\mathop {HC \equiv  C - C{H_3}}\limits_{propin} \);      \(\mathop...
Hãy dùng dố đếm theo IUPAC gọi tên thay thế các hợp chất tiếp theo trong các dãy sau:\(\mathop {C{H_3}Cl}\limits_{Clometan } \)              \(\mathop {C{H_2}C{l_2}}\limits_{điclometan } \)                                     \(\mathop {CHC{l_3}}\limits_{...?...} \)               \(\mathop {CC{l_4}}\limits_{...?...} \)\(\mathop...