Bài 26: Phân loại và gọi tên tên hợp chất hữu cơ


Ghép các từ/cụm từ ở cột A với các cụm từ ở cột B cho phù hợp.Cột ACột B1. Hiđrocacbona. là nhóm nguyên tử gây ra những phản ứng đặc trưng của hợp chất hữu cơ2. Dẫn xuất của hiđrocacbonb....
Trong các tên gọi sau, tên nào thuộc loại danh pháp thay thế, gốc- chức; clometan: vinyl clorua; 1,2-đicloetan; propan-1-ol?Viết công thức cấu tạo của các chất trên.Giải:Danh pháp thay thế: clometan và 1,2 đicloetan; propan-1-ol.Danh pháp gốc – chức:...
Thế nào là nhóm chức? Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra nhóm chức trong phân tử các chất:a) Ancol etylic tác dụng với natri giải phóng hiđrob) Axit axetic tác dụng với ancol etylic tạo thành ety...
Cho dãy chuyển hóa sau:\({C_2}{H_4} \to {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}{\rm{COOH}}\)\( \to {\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5}\)a) Viết các phương trình hóa học thực hiện chuyển hóa trên.b) Hãy chỉ rõ nhóm chức trong phân tử các chất trên.Giải:a) Học sinh tự viết phương trình hóa...
Viết công thức cấu tạo của các chất sau: glixerol,brombenzen, metyl clorua, etyl clorua, vinyl clorua. Tên gọi nào thuộc loại tên gốc- chức, tên thay thế, tên thông thường?Giải:\(Gl{\rm{ix}}erol:\,HOC{H_2}(OH)C{H_2}OH;\) \(brombenzen\,:\,{C_6}{H_5}Br;\) metyl clorua: \(C{H_3}Cl;\) etyl clorua: \({C_2}{H_5}Cl;\) vinyl clorua: \(C{H_2}...
Gọi tên các chất sau: \(C{H_2}C{l_2},C{H_2}Br - C{H_2}Br,\) \(C{H_2} = CHCl,C{H_3}Br,C{H_3}C{H_2}Br.\)Giải:\(C{H_2}C{l_2}\): điclometan; \(C{H_2}Br - C{H_2}Br\): 1,2 - đibrometan;  \(C{H_2} = CHCl\): vinylclorua, \(C{H_3}Br\): metylbromua; \(C{H_3}C{H_2}Br\): etylbromua. 
Các chất trong nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon?\(A.\,C{H_2}C{l_2},C{H_2}Br - C{H_2}Br,\) \(NaCl,C{H_3}Br,C{H_3}C{H_2}Br. \)\( B.\,C{H_2}C{l_2},C{H_2}Br - C{H_2}Br,\) \(C{H_2} = CHCOOH,C{H_3}Br,\) \(C{H_3}C{H_2}OH.\)\( C.\,C{H_2}Br - C{H_2}Br,C{H_2} = CHCl,\) \(C{H_3}Br,C{H_3}C{H_3}.  \)\(D.\,H{g_2}C{l_2},C{H_2}Br - C{H_2}Br,\) \(C{H_2} = CHCl,N{a_2}S{O_4},C{H_3}C{H_2}Br \)Giải:Chọn đáp án...