Bài 26 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 26. Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a để có mệnh đề đúng:a) \({\log _a}x < {\log _a}y \Leftrightarrow 0 < x < y;\)                         b) \({\log _a}x < {\log _a}y \Leftrightarrow x > y...

  Bài 26. Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a để có mệnh đề đúng:

  a) \({\log _a}x < {\log _a}y \Leftrightarrow 0 < x < y;\)                         

  b) \({\log _a}x < {\log _a}y \Leftrightarrow x > y > 0;\)

  Giải

  a) \(a > 1\);                                     b) \(0 < a <1\)