Bài 26. Từ trường


Chọn câu sai.A. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện là tương tác từ.B. Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra lực từ.C. Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và...
 Hãy chỉ ra đúng, sai trong các câu sau.A.Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng của các đường sức từ.B. Các đường sức của từ trường đều có thể là các đường cong cách đều nhau.C. Nói...