Bài 26. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)


Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng.ABNghề chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng Duyên hải Nam...
Em hãy ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.Những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:□ 1. Quỹ đất nông nghiệp rất hạn chế, đất đai xấu.□ 2. Khí hậu có...
Dựa vào bảng 26:Bảng 26. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ CỦA CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 2000 - 2010(Đơn vị: tỉ đồng)Năm200020032004200520062010Duyên hải Nam Trung Bộ15959,628179,436306,346327,753189,4208017,8Cả nước33*6100,3620067,7808958,3991249,41203749,12963499,7a)   Em hãy hoàn thành bảng...