Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lượ…


Ngày 7 - 5 - 1953. Tướng Na-va được cử làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương, vạch ra kế hoạch quân sự nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, với hi vọng trong 18...
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954Tháng 9 - 1953, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954 với quyết tâm giữ...
Bước vào Đông - Xuân 1953 - 1954, đồng thời với mặt trận quân sự, ta còn tiến công địch trên mặt trận ngoại giao.Ngày 26 - 11 - 1953, Chủ tịch Hồ Chi Minh tuyên bố: “...nếu Chính phủ...
1. Ý nghĩa lịch sửThắng lợi của cuộc kháng chiến đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỉ trên đất nước ta. Miền Bắc...
Đề bàiHãy cho biết âm mưu của Pháp - Mĩ trong việc thực hiện Kế hoạch Na-va.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 119 để trả lời.Lời giải chi tiết* Âm mưu của Pháp...
Đề bàiCuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đã bước đầu làm phá sản Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang...
Đề bàiPháp - Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành lập tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 123 để trả lời.Lời...
Đề bàiDựa vào lược đồ (Hình 54, SGK trang 123), trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 123, 124 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiNêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 125, 126 để trả...
Đề bàiTrình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 126, 127 để trả lời.Lời giải chi tiết1....
Đề bàiTại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 126, 127...
Đề bàiHãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sách, báo, internet,… để trả lời.Lời giải chi tiết 
Đề bàiLập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ tháng...