Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp Xâm lược kết thúc ( 1953-1954)


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:Câu 1. Mục đích của Pháp và Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na Va trong Đông- Xuân 1953-1954 là A. "xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Để thực hiện kế hoạch Na-va, thực dân Pháp ngày càng lệ thuộc nặng nề vào thực dân Mĩ2, [ ] Trong...
Điền những nội dung chính của kế hoạch Na Va vào bảng sauKế hoạch Na-vaNội dung chínhBước thứ nhất Bước thứ hai Hướng dẫn làm bài:Kế hoạch Na-vaNội dung chínhBước thứ nhất(từ thu đông 1953 - xuân 1954) giữ thế phòng ngự...
Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử về cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử  Điện Biên Phủ trong bảng dưới đâyThời gianSự kiện lịch sử Quân ta tiến...
Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương?Hướng dẫn làm bài:Nội dung:Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ...
Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1945-1954)Hướng dẫn làm bài:1. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là nhờ có sự lãnh đạo sáng...