Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước


Tại sao ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?GỢI Ý LÀM BÀINgày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta vì: Ngày 25 - 4 - 1976, cuộc Tổng...
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 - 4 - 1976 ở nước ta.GỢI Ý LÀM BÀINgày 25 - 4 - 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả...
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì?GỢI Ý LÀM BÀICuối tháng 6 - đầu tháng 7 - 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khoá VI) họp tại Hà Nội.Quốc hội quyêt định:...