Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Năm 937, Ngô Quyền từ Thanh Hoá kéo quân ra Bắc đểA. tiến đánh quân xâm lược phương Bắc.B. trị tội kẻ phản bội...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào các ô  trước các câu sau.1.  Ngô Quyển (898 - 944), người Hải Dương, cha là Ngô Mân, làm châumục Hải Dương, là một tướng giỏi và...
Bài tập 3. Hãy nối sự kiện ở cột bên phải với thời gian ở cột bên trái cho phù hợp.Thời gian Sự kiện1. Năm 937 a) diễn ra trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.2. Năm 938 b) vua Nam Hán sai...
Bài tập 4. Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm Trả lời - Kế hoạch chủ động ở chỗ: Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã...
Bài tập 51. Vì sao nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đai của dân tôc ta?2. Ngô Quyền có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm...