Bài 27. NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM


6.50. Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây?A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.D. Cho...
6.55. Hòa tan m gam Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Giá trị của m làA. 13,5.                                 B. 1,35.C. 0,81.    ...
Quặng boxit chứa Al2O3.2H2O thường có lẫn tạp chất là Fe2O3 và SiO2. Để tinh chế quặng, người ta làm như sau: Cho quặng tác dụng với NaOH đặc, dư. Lọc bỏ chất rắn không tan được dung dịch X....
6.62.   Khi cho m gam Al tác dụng với dung dịch NaOH dư được X lít khí và khi cho cũng m gam Al tác dụng với HNO3 loãng dư được y lít khí N2 duy nhất (các thể tích...
Tại sao Al khử H2O rất chậm và khó, nhưng lại khử H2O dễ dàng trong dung dịch kiềm mạnh, giải phóng khí H2? Kiềm giữ vai trò gì trong phản ứng này? Viết phương trình hoá học của các...
Có gì giống nhau và khác nhau khi nhỏ từ từ cho đến dư:a)   Dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3?b)   Dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch AlCl3?Hướng dẫn trả lời:a) Kết tủa tạo ra không tan trong dung dịch...
Tuỳ thuộc vào nồng độ của dung dịch HNO3, Al có thể khử HNO3 thành NO2, N2O, NO, N2, NH4NO3. Viết phương trình hoá học của các phản ứngHướng dẫn trả lời:Các phương trình hoá học:Al + 6HNO3→ Al(NO3)3 +...
Có 4 kim loại riêng biệt là Na, Ca, Cu, Al. Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hoá học và viết các phương trình hoá học.Hướng dẫn trả lời:Dùng H2O để phân thành 2 nhóm kim loại:...
Chỉ dùng những chất ban đầu là NaCl, H2O, Al hãy điều chế:a)  AlCl3.b)  Al(OH)3.c) Dung dịch NaAlO2Hướng dẫn trả lời:a) Hoà tan NaCl vào nước tới bão hoà rồi điện phân dung dịch:\(2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow} \limits_{mang{\rm{ ngan}}}^{dp{\rm{dd}}}} {H_2} +...
Có gì giống và khác nhau khi cho khí CO2 và dung dịch HCl loãng tác dụng với dung dịch NaAlO2? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.Hướng dẫn trả lời:- Kết tủa xuất hiện, không...
Cho 13,5 g Al vào dung dịch NaOH nóng, lấy dư.a)  Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng phân tử và ion thu gọn.b)  Tính thể tích khí H2 bay ra ở 735 mmHg và 22,5°C.Hướng dẫn...
Hoà tan 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgS04 và 0,16 mol A12(S04)3 vào dung dịch chứa 0,4 moi H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết...
Cho 100 ml dung dịch NaOH X mol/1 (x > 0,4M) vào dung dịch chứa 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Để m...