Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm


Đề bàiViết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau\(\begin{gathered} Al\xrightarrow{{(1)}}AlC{l_3}\xrightarrow{{(2)}}Al{(OH)_3}\xrightarrow{{(3)}}NaAl{O_2}\xrightarrow{{(4)}}Al{(OH)_3} \hfill \\ \xrightarrow{{(5)}}A{l_2}{O_3}\xrightarrow{{(6)}}Al \hfill \\ \end{gathered} \)Lời giải chi tiết(1) 2Al + 3Cl2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2AlCl3(2) AlCl3 + 3NaOH đủ → Al(OH)3↓ + 3NaCl(3)...
Đề bàiCó 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất?  Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào thí nghiệm cho từ từ AlCl3 vào...
Đề bàiPhát biểu nào sau đây là đúng?A. Nhôm là 1 kim loại lưỡng tính.B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.C. Al2O3 là một oxit trung tính.D. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.Lời giải chi tiếtA. Sai vì Al tác dụng với cả dung dịch axit và...
Đề bàiTrong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính?A. Al(OH)3;                                                   B. Al2O3;C....
Đề bàiCho một lượng hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2. Mặt khác, cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72...
Đề bàiCho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch...
Đề bàiCó 4 mẫu kim loại là Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt được tối đa là bao nhiêu?A. 1.                ...
Đề bàiĐiện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,56A trong khoảng thời gian 3000 giây, thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là.A. 60%.                  ...