Bài 27: Phân tích nguyên tố


Mục đích của phân tích định tính và định lượng các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ?Giải:- Phân tích định tính để xác định các nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ.- Phân tích định...
Khi đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi không khí thu được hỗn hợp khí và hơi gồm \(C{O_2},{H_2}O,{N_2}\). Điều đó chứng tỏ phân tử của XA. chắc chắn phải có nguyên tố C,H,O,N.B. chắc chắn phải có nguyên...
Phân tích một hợp chất thành các đơn chất thấy cứ 9 phần khối lượng C có 1 phần khối lượng H và 8 phần khối lượng O. Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất...
Một cách xác định định tính halogen là đốt sợi dây đồng hình lò xo trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi màu ngọn lửa không còn màu xanh, sau đó nhúng ngay sợi dây đang nóng vào chất...
Khi oxi hóa hoàn toàn 1,32 g chất X là thành phần chính của tinh dầu quế thu được 3,96 g \(C{O_2}\) và 0,72 g nước. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong phân tử...