Bài 27: Phân tích nguyên tố


Phân tích định tính và phân tích định lượng C, H trong hợp chất hữu cơ giống nhau và khác nhau như thế nào?GiảiGiống nhau: chuyển hợp chất hữu cơ thành hợp chất vô cơ đơn giảnKhác nhau:- Phân tích...
Em hãy đề nghị:a) Cách nhận biết \({H_2}O,C{O_2}\) khác với hình 4.5 b) Cách định tính halogen khác với hình 4.6c) Chất hấp thụ định lượng \({H_2}O\) và \(C{O_2}\)Giải - Nhận biết \({H_2}O\): phương pháp định lượng: Dùng bình chứa \({P_2}{O_5}\) với khối...
a) Để nhận biết khí amoniac sinh ra khi định tính nitơ như trình bày trong bài học nên dùng cách nào trong các cách sau:A. Ngửi                           ...
Nếu lấy một sợi dây điện gọt bỏ vỏ nhựa rồi đốt lõi đồng trên ngọn lửa đèn còn thì thấy ngọn lửa nhuốm màu xanh lá mạ, sau đó ngọn lửa mất màu xanh. Nếu áp lõi dây đồng...
Oxi hóa hoàn toàn 4,92 mg một hợp chất A chứa C, H, N và O rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình chứa \({H_2}S{O_4}\) đậm đặc, bình chứa KOH, thì thấy khối lượng bình chứa \({H_2}S{O_4}\) tăng thêm 1,81 mg,...