Bài 27. Thực hành đọc bản đồ Việt Nam


Ghi tên của 63 tỉnh, thành phố của nước ta theo thứ tự em vừa đánh v' bảng theo mẫu sau:Trả lời: 
Dựa vào hình 12 và nội dung vừa hoàn thành ở câu 1, em hãy: a,  Kể tên các tỉnh, thành phố ven biển (theo thứ tự từ Bắc xuống Nam).b, Nêu tên các tỉnh, thành phố hoàn toàn nằm trong...