Bài 27. Thực hành: kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ


Dựa vào bảng 27:Bảng 27. SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, NĂM 2010(Đơn vị: nghìn tấn)VùngNgànhBắc Trung BộDuyên hải Nam Trung BộNuôi trồng97,12277,850Khai thác252,678684,974a)   Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ...
Ghi chữ Đ vào ô □ trước ý trả lời đúng.Có sự chênh lệch về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác giữa vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ như trên vì:□ 1. Bắc...