Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không…


+ Giới thiệu mục tiêu tiết học:    - Đọc và giải thích được số trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha.    - Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha.+ Giới...