Bài 27. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐỂN NĂM 2000


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Trong những năm 1919 - 1930, sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam làA. gửi đến Hội...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đả tạo điều kiện cho cơ cấu kinh...
Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống ứng với lĩnh vực tuơng ứng.NămSự kiệnQuân sựChính trịNgoại giao1954Phong trào hoà bình của trí thức và các tầng lớp nhân dân...
Hãy điền thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây:Thời gianSự kiện lịch sử Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam Hội Việt...
Nêu những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000.Trả lời:- Nhân dân ta đoàn kết một lòng, giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, chiến...
Thực tế cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm nào?Trả lời: - Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã...