Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000


1.Thời kì 1919-1930(Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi Đảng ra đời năm 1930)-Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của Pháp đã làm chuyển biến tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, tạo cơ...
Đề bàiNêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi cách mạng là gì?Phương pháp giải...
Đề bàiThực tế cách mạng nước ta năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtLiên hệ, tổng hợp lại những kiến thức...
Đề bàiLập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.Phương pháp giải - Xem chi tiếtLiên hệ, tổng hợp lại những kiến thức...