BÀI 27. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM


Cho bảng số liệu sau:SẢN LƯỢNG THAN, DẦU MỎ, ĐIỆN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂMNămSản phẩm19901995200020052010Than(triệu tấn)4.68.411.634.144.8Dầu mỏ(triệu tấn)2.77.616.318.515.0Điện(tỉ kWh)8.814.726.752.191.7a) Tính tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp và điền vào bảng sau:b) Vẽ biểu đồ...
Chứng minh rằng: công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.a) Khái niệm ngành công nghiệp trọng điểmb) Chứng minh:-Công nghiệp năng lượng là ngành có thế mạnh lâu dài-Công nghiệp năng lượng là ngành...
Hoàn thiện sơ đồ sau bằng cách điền các cụm từ đã cho vào chỗ trống:A. Chế biến thủy, hải sản                              B. Xay xátC. Nước mắm...
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:a) Kể tên các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có quy mô lớn và rất lớn ở nước tab) Nguyên nhân nào đã...