Bài 27:Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ…


Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí.Trả lời: Nguyên lí làm việc:Khi động cơ làm việc, xăng được bơm từ thùns xăng, qua bầu lọc đưa lên buồng phao...
Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống phun xăng.Trả lời:- Nguyên lí làm việc:Khi động cơ làm việc, không khí được hút vào xilanh ở kì nạp nhờ sự chênh áp suất.Nhờ bơm xăng và...