Bài 28 – 29. Sự sôi


Bài 28-29.1. Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi?A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.B. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.C. Chỉ xảy ra trong lòng chất...
Bài 28-29.2. Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.B. Xảy ra ở cả trong lòng lẫn mặt thoáng của...
Bài 28-29.3. Trong các đặc điểm sau đây, những đặc điểm nào là đặc điểm của sự sôi, những đặc điểm nào là của sự bay hơi?A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.B. Xảy ra...
Bài 28-29.4. Hình 28-29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi được đun nóng và để nguội. Hãy cho biết các đoạn AB, BC, CD của đường biểu diễn ứng với quá trình...
Bài 28-29.5. Hình 28-29.2 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun. Hỏi:1. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 5; từ phút thứ 10 đến...
Bài 28-29.6. Sau đây là bảng theo dõi sự thay dổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng khi được đun nóng.Thời gian (phút) 0    2    4    6    8    10  12   14  ...
Bài 28-29.7. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất được xếp theo thứ tự vần chữ cái1. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, thấp nhất?2. Chất nào có nhiệt...
Bài 28-29.8*. Đun nước tới khi nước reo, ta thấy các bọt khí nổi lên từ đáy cốc thí nghiệm, nhưng chúng lại nhỏ dần và có thế biến mất trước khi tới mặt nước. Hãy giải thích tại sao?Trả...
Bài 28-29.9. Sự sôi có tính chất nào sau đây?A. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng.B. Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.C. Khi đang...
Bài 28-29.10. Nhiệt kế nào sau đây có thể được dùng trong thí nghiệm về sự sôi của rượu?A. Nhiệt kế rượu.                             B. Nhiệt kế thủy ngân,C. Nhiệt kế y tế.                                D. Cả ba loại nhiệt kế trên.Trả lời:Chọn B.Nhiệt...
Bài 28-29.11. Nước chỉ bắt đầu sôi khiA. các bọt khí xuất hiện ở đáy bình.B. các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng.C. các bọt khí từ đáy bình nổi lên.D. các bọt khí càng nổi lên càng to...
Bài 28-29.12. Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộcA. khối lượng của chất lỏng.B. thể tích của chất lỏng.C. khối lượng riêng của chất lỏng.D. áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng.Trả lời:Chọn D.Nhiệt độ sôi...
Bài 28-29.13. Ở nhiệt độ trong phòng, chỉ có thể có khí ô-xi, không thể có ô-xi lỏng vìA. ô-xi là chất khí.B. nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của ô-xi.C. nhiệt độ trong phòng thấp hơn...
Bài 28-29.14. Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là - 39°C và nhiệt sôi là 357°C. Khi trong phòng có nhiệt độ là 30°C thì thủy ngânA. chỉ tồn tại ở thể lỏng.                 B. chỉ tồn tại ở thể hơi.C....
Bài 28-29.15. Khi nước trong ấm đun nước đang sôi, người ta không nhìn thấy khói ở ngay miệng vòi ấm, mà chỉ nhìn thấy khói ở xa miệng vòi ấm một chút. Càng xa miệng vòi ấm, lượng khói...
Bài 28-29.16. Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước tồn tại cả ở thể rắn và thể lỏng?A. Đoạn OA.                                    B....
Bài 28-29.17. Đoạn nào của đường biếu diễn cho biết nước không tân tại ở thể lỏng?A. Đoạn AB.                         B. Đoạn BC.C. Đoạn CD.        ...
Bài 28-29.18. Nước đá, hơi nước, nước có đặc điếm nào chung sau đây?A. Cùng một thể.               B. Cùng khối lượng và trọng lượng riêng.C. Cùng một chất.             D. Không có chung cả ba đặc điểm trên.Trả lời:Chọn CNước đá,...
Bài 28-29.19. Hình 28-29.4 là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của cùng một lượng nước, rượu, ê-te, được đun nóng dần tới khi sôi.Đồ thị nào ứng với nước, rượu, e-te? Giải thích tại sao?Trả lời:Đồ thị...
Bài 28-29.20. Đố vui.Gió, mây, sấm, chớp có rồi,"Tôi" mà chưa có thì trời chưa mưa!Đố "Tôi" ở đây là gì?Trả lời:Tôi ở đây là "Sự ngưng tụ", vì nếu hơi nước trong khí quyển không ngưng tụ thành nước...
Bài 28-29.21. Nhiệt độ sôi của X làA. 30°C.                                   B. 160°C.  C. 40°C.                    ...
Bài 28-29.22. Nhiệt độ nóng chảy của X làA. 30°C.                                 B. 160°C.      C. 40°C.                ...
Bài 28-29.23. Ở nhiệt độ 120°C chất XA. chỉ tồn tại ở thể lỏng.  B. chỉ tồn tại ở thể hơi.C. chỉ tồn tại ở thế rắn.  D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.Trả lời:Chọn D. chỉ tồn...
Bài 28-29.24. Ở nhiệt độ 40°c chất XA. chỉ tồn tại ở thể lỏng.B. chỉ tồn tại ở thể hơi.C. chỉ tồn tại ở thể rắn.D. tồn tại ở cả thể rắn, thể lỏng và thế hơi.Trả lời:Chọn D. tồn tại...
28 - 29.5. Ô chữ về sự chuyển thểHàng ngang1. Khi đun nước tới nhiệt độ này thì nước không nóng thêm nữa.2. Tên gọi trường hợp đặc biệt của sự bay hơi.3. Tên một sự chuyển thể.4. Quá trình...