Bài 28. Cảm ứng từ – Định luật am-pe


Dựa vào các sổ liệu trong bảng 28.1 hay Bảng 28.2 SGK, hãy ước lượng xem cảm ứng từ của nam châm điện dùng trong thí nghiệm khoảng bao nhiêu tesla?GiảiBảng 28.1:   ({F over I} = 0,0013;,alpha = {90^o};,l = 4cm)(...
Chọn câu sai.Lực từ tác dụng lên một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ vớiA. Cường độ dòng điện trong đoạn dâyB. Chiểu dài của đoạn dây.C. Góc hợp bởi đoạn dây và đường...
Chọn phương án đúng.Một đoạn dòng điện nằm song song với đường sức từ và có chiều ngược với chiều của đường sức từ. Gọi F là lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đó thì:A. F # 0B....
Gập đôi đoạn dây dẫn MN có chiều dài l mang dòng diện thành đoạn dây kép có chiều dài \({l \over 2}\) (Hình 28.2 SGK) và đặt trong từ trường đều. Hỏi lực từ tác dụng lên đoạn dây...
Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện qua dây có cường độ 0,75A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-3N. Xác định cảm ứng...
Đoạn dòng diện MN đặt trong từ trường đều như Hình 28.3 (SGK). Đoạn dòng điện và các đường sức từ đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Cho biết cảm ứng từ bằng  0,5T, MN dài 6cm và cường...