Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ


Hợp chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,33%, còn lại là hiđro.a) Tìm công thức đơn giản nhất của X.b) Tìm công thức phân tử của X biết rằng ở cùng điều kiện 1 lít...
Đốt cháy hoàn toàn 4,40 g chất hữu cơ X chứa C,H,O trong phân tử thu được 8,80 g \(C{O_2}\) và 3,60 g nước. Ở đktc 1 lít hơi X có khối lượng xấp xỉ 3,93 g. Tìm công thức...
Hợp chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng C,H tương ứng bằng 40% và 6,67 % còn lại là oxi. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là\(A.C{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;B.\,{C_2}{H_4}{O_2}\)\(C.{C_3}{H_8}O\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;D.{C_3}{H_6}O\)Giải:Chọn đáp...
So sánh công thức phân tử với công thức đơn giản nhất về số nguyên tử của các nguyên tố và phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố.Giải:Số nguyên tử của các nguyên tố trong công thức phân tử...
Chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng C,H,O lần lượt bằng 40% ; 6,67% và 53,33%. Một học sinh xác định công thức đơn giản nhất của X là \({C_2}{H_4}O.\)a) Kết quả đó đúng hay sai? Hãy đưa...
Phát biểu nào sau đây là không đúng?A. Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất.B. Công thức phân tử cũng cho biết tỉ lệ số nguyên tử của...
Chất hữu cơ A có chứa 7,86% H; 15,73% N về khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn 2,225 g A thu được 1,68 lít khí CO2  (đktc), ngoài ra còn có hơi nước và khí nitơ. Tìm công thức phân...