Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ


Vitamin A (retinol) có công thức phân tử \({C_{20}}{H_{30}}O\) . Vitamin C có công thức phân tử là \({C_6}{H_8}{O_6}\).a) Viết công thức đơn giản nhất của mỗi chấtb) Tính tỉnh lệ % về khối lượng và tỉ lệ % số nguyên tử...
Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:a) 70,94% C, 6,40%H, 6,90% N, còn lại là oxi.b) 65,92% C, 7,75% H, còn lại là oxi.Giảia) \({C_x}{H_y}{O_z}\):\(\% O = 100\%  - (70,94 + 6,4...
Phân tích một hợp chất X người ta thu được số liệu sau: 76,31% C, 10,18% H, 13,52% N.Công thức đơn giản X làA. \({C_6}{H_{10}}N.\)                       B. \({C_{19}}{H_{30}}{N_3}\) .                     C. \({C_{12}}{H_{22}}{N_2}\).                               D. \({C_{13}}{H_{21}}{N_2}\) . GiảiTa có \(x:y:t =...
Hãy thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau:                              a) Đốt cháy hoàn toàn 10 mg hợp chất hữu cơ...