Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm …


1. Kim loại kiềm và kiềm thổ.2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.- NaOH: là bazơ mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.- NaHCO3: tác dụng được với axit và kiềm.- Na2CO3: là muối của axit...
Đề bàiCho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. khối lượng của mỗi muối hiđrôxit trong hỗn hợp lần lượt làA. 1,17 gam và 2,98...
Đề bàiSục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được làA.10 gam.                                                   B. 15 gam.C. 20 gam.                          ...
Đề bàiChất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu?A. NaCl;                                            ...
Đề bàiCó 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 trong đó MgCO3 chiếm a% khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết dụng với dung dịch axit HCl để lấy khí CO2 rồi đem sục vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 được...
Đề bàiCách nào sau đây thường được dùng để điều chế kim loại Ca?A. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn.B. Điện phân CaCl2 nóng chảy;C. Dùng Al để khử CaO ở nhiệt độ cao;D. Dùng kim loại Ba để đẩy...
Đề bàiSục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a làA. 0,05 mol....