Bài 28. Luyện tập . TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG


6.74. Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên A. Quỳ tím.                ...
6.77. Sục 11,2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH dư, dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thì khối lượng kết tủa thu được làA. 107,5 g.                ...
Xác định các chất trong chuỗi phản ứng:Hướng dẫn trả lời:A: CaO                      B: H2O       C: Ca(OH)2               D: HCl       E: CaCl2         ...
Xác định các chất trong chuỗi phản ứng sau:A + B → C + H2O\(B\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C + {H_2}O + D \uparrow \)D+ A → B hoặc CBiết D là hợp chất của cacbon. A, B, C là...
Cho các chất: MgCO3, MgO, Mg(OH)2, MgCl2, MgSO4. Hãy viết PTHH của các chuỗi phản ứng có thể xảy ra theo sơ đồ:A ⟶ B ⟶ C ⟶ D ⟶ EHướng dẫn trả lời:Có nhiều chuỗi phản ứng phù hợp sơ...
Ion Ca2+ có cấu hình electron giống với cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm và ion halogen nào? Viết cấu hình electron của chúng.Hướng dẫn trả lời:Cấu hình của ion Ca2+: 1 s22s22p63s23p6. Giống cấu hình electron của...
Bằng những phản ứng hoá học nào có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy sau?a)  Các kim loại: Al, Mg, Ba, Na.b)  Các dung dịch muối: NaCl, Ba(NO3)2, Al(SO4)3.c)  Các oxit: CaO, FeO, Al2O3.d)  Các dung dịch:...
Trình bày phương pháp điều chế từng kim loại riêng biệt từ hỗn hợp những chất NaCl, A12O3, MgCO3. Viết các phương trình hoá học.Hướng dẫn trả lời:Dùng nước tách được NaCl. Cô cạn dung dịch được NaCl rắn. Điện...
Một hỗn hợp rắn gồm Ca và CaC2 tác dụng với nước (dư) thu được hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 5. Đế trung hoà dung dịch sau phản ứng, cần dùng 600 ml dung dịch...
Một bình kín có dung tích 5 lít chứa khí ở áp suất 1,4 atm và 27°c. Đốt cháy 12 g kim loại kiềm thổ trong bình kín trên. Sau phản ứng, nhiệt độ và áp suất trong bình là...
Hoà tan 1,04 g muối clorua của kim loại kiềm thổ trong nước thu được dung dịch A. Thêm Na2CO3 dư vào dung dịch A được một kết tủa. Hoà tan kết tủa này trong dung dịch HNO3 được dung...
Cho 10,6 g hỗn hợp A gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với 300 ml dung dịch HCl 1M (loãng), thu được dung dịch B và 5,6 lít khí (đktc).Dẫn...
Hoà tan 0,1 mol phèn nhôm - amoni (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O vào nước được dung dịch X. Cho đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X (đun nóng) thì thu được kết tủa Y và khí Z. Xác định khối lượng...