Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ


Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.Trả lời:Đặc điểm :+ Tải phân bố thường tập trung.+ Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp380/220V+ Mạng chiếu sáng cũng được...
Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ gồm một biến áp 6/0,4V, 2 tủ phân phối, 4 tủ động lực, 2 tủ chiếu sáng.Trả lời:Ví dụ: Sơ đồ mạng điện quy mô nhỏ gồm 1...