Bài 28. Tia X


28.1. Hãy chọn phát biểu đúng.Trong ống Cu-lít-giơ, để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm êlectron nhanh bắn vàoA. một chất rắn khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn.B.  một chất rắn, có nguyên tử lượng bất kì.C. một...
28.6.Tia Rơn-ghen (tia X) cóA. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.B. cùng bản chất với sóng âm.C. điện tích âm, nên nó không bị lệch trong điện trường và từ trường.D. cùng bản chất với tia tử...
28.10. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu-lít-giơ là 12 kV. Tính tốc độ của các êlectron đập vào anôt. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi catôt.Cho biết: Khối lượng và...
28.11. Tốc độ của các êlectron khi đập vào anôt của một ống Cu-lít-giơ là 45 000 km/s. Để tăng tốc độ này thêm 5 000 km/s, phải tăng hiệu điện thế đặt vào ống thêm bao nhiêu?Hướng dẫn giải...
28.12. Một Ống Cu-lít-giơ có công suất trung bình 300 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Hãy tính:a)  Cường độ dòng điộn và số êlectron qua ống trong mỗi giây.b)  Tốc độ của...
28.13. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ bị giảm 2 000 V thì tốc độ của các êlectron tới anôt giảm 5 200 km/s. Hãy tính hiệu điện thế của ống và tốc độ của...
28.14. Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ thêm 2 000 V thì tốc độ các êlectron tới anôt tăng thêm được 7 000 km/s. Hãy tính tốc độ ban đầu của êlectron và điện áp...
28.15. Trong một ống Cu-lít-giơ, tốc độ của êlectron khi tới anôt là 50 000 km/s. Để giảm tốc độ này 8 000 km/s, phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống bao nhiêu?Hướng dẫn giải chi tiếtTa có \(\eqalign{...