Bài 28 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 28. Tính \({\log _{{1 \over 5}}}125;{\log _{0,5}}{1 \over 2};{\log _{{1 \over 4}}}{1 \over {64}};{\log _{{1 \over 6}}}36.\)Giải\({\log _{{1 \over 5}}}125 = {\log _{{1 \over 5}}}{\left( {{1 \over 5}} \right)^{ - 3}} =  - 3;\)\({\log _{0,5}}{1 \over 2} = {\log _{0,5}}0,5 = 1;\)\({\log _{{1 \over 4}}}{1 \over {64}} = {\log...

  Bài 28. Tính \({\log _{{1 \over 5}}}125;{\log _{0,5}}{1 \over 2};{\log _{{1 \over 4}}}{1 \over {64}};{\log _{{1 \over 6}}}36.\)

  Giải

  \({\log _{{1 \over 5}}}125 = {\log _{{1 \over 5}}}{\left( {{1 \over 5}} \right)^{ – 3}} =  – 3;\)

  \({\log _{0,5}}{1 \over 2} = {\log _{0,5}}0,5 = 1;\)

  \({\log _{{1 \over 4}}}{1 \over {64}} = {\log _{{1 \over 4}}}{\left( {{1 \over 4}} \right)^3} = 3;\)

  \({\log _{{1 \over 6}}}36 = {\log _{{1 \over 6}}}{\left( {{1 \over 6}} \right)^{ – 2}} =  – 2.\)