Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX


Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1. Nét nổi bật của tình hình nước ta nửa cuối thế kỉ XIX là: A. Triều đình Huế thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời,...
Nối nội dung cột bên trái với nội dung ở cột bên phải cho phù hợp 1. Viện Thương bạcA, đề nghị trấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.2. Trần Đình Túc và Nguyễn Huy TếB,...
Nêu hoàn cảnh lịch sử Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIXHướng dẫn làm bài:Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Nam Kì, chuẩn bị...
Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách? Nên nội dung chính của những đề nghị cải cách?Hướng dẫn làm bài:Các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách vì:- Đất...
Vì sao những đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không được thực hiện? Hướng dẫn làm bài:Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì:- Các đề nghị...
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng Câu 1. Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là A. Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc, nếu chiếm được thì sẽ dễ bề khống...
Câu 1. Hoàn thành những nội dung trong bảng sau về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta tại các chiến trường từ năm 1858-1873Chiến trườngCuộc kháng chiến của nhân dân taĐà Nẵng Gia Định Ba tỉnh miền Đông Nam...