Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Cách mạng Miền Bắc có vai trò như thế nào trong sự phát triển cách mạng Việt Nam và sự nghiệp thống nhất nước nhà A. Có...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Sau hiệp định Gi- Ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, nước ta bị chia cắt là mhai miền với hai chế độc chính...
Giải thích vì miền Bắc phải thực hiện cải cách ruộng đất?Hướng dẫn làm bài:Chương trình cải cách ruộng đất là một bước trong tiến trình đưa miền Bắc Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa, do Đảng Lao...
Hoàn thiện thành bảng thống kê về những thành tựu của Miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm ( 1961-1965) dưới đây Lĩnh vựcThành tựuCông nghiệp Nông nghiệp Thương nghiệp Giao thông vận tải Văn hoá, giáo dục, y tế Hướng...
Hoàn thành bảng thống kê về những thắng lợi của nhân dân ta ở Miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” Thời gianSự kiệnNăm 1962  Ta giành thắng lợi vang dội trong Ấp Bắc.Ngày 11-6-1963 Đông- Xuân...
Phong trào “ Đông Khởi” của nhân dân ta ở Miền Nam ( 1959-1960) đã nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Trình bày tóm tắt diễn biến và ý nghĩa?Hướng dẫn làm bài:Hoàn cảnh: Trong những năm 1957...
Trình bày nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ( 9 -1960)Hướng dẫn làm bài:Đảng lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng...