Bài 29: Anken


6.1. Hợp chất  có tên là gì?A. 2-đimetylpent-4-en                         B. 2,2-đimetylpent-4-enC. 4-đimetylpent-l-en                           D. 4,4-đimetylpent-l -en6.2. Hợp chất có tên là gì?A. 3-metylenpentan                             B. 1,1-đietyletenC. 2-etylbut-1-en                                   D. 3-etylbut-3-en6.3. Mỗi nhận xét sau đây đúng hay sai?1. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n.2. Tất cả các...
6.1. Hợp chất 2,4-đimetylhex-1-en ứng với công thức cấu tạo nào cho dưới đây?A. B. C. D. 6.2. Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào cho dưới đây là thuận tiện nhất?A. Phản ứng đốt cháyB. Phản ứng cộng với hiđroC. Phản ứng...
6.6. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt ba khí: etan, etilen và cacbon đioxit.Hướng dẫn trả lời:Thử với nước brom, khí nào làm mất màu nước brom là etilen:\({C_2}{H_4} + B{{\rm{r}}_2} \to {C_2}{H_4}B{{\rm{r}}_2}\)Hai khí còn lại đem thử...
6.7. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một anken, Khối lượng hỗn hợp A là 9 gam và thể tích là 8,96 lít. Đốt cháy hoàn toàn A, thu được 13,44 lít C02. Các thể tích được đo ở đktc.Xác...
6.8. 0,7 g một anken có thể làm mất màu 16,0 g dung dịch brom (trong CCl4) có nồng độ 12,5%.1. Xác định công thức phân tử chất A.2. Viết công thức cấu tạo của tất cả các đồng phân cấu tạo...
6.9. Hỗn hợp khí A chứa eten và hiđro. Tỉ khối của A đối với hiđro là 7,5. Dẫn A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì A biến thành hỗn hợp khí B có tỉ khối đối với...
6.10. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một anken. Tỉ khối của A đối với hiđro là 6,0. Đun nóng nhẹ hỗn hợp A có mặt chất xúc tác Ni thì A biến thành hỗn hợp khí B không làm...
6.11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tỉ khối của A đối với hiđro là 8,26. Đun nóng nhẹ hỗn hợp A có mặt chất xúc tác Ni thì A biến...
6.12. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Dẫn 13,44 lít A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì thu được 10,08 lít hỗn hợp khí B. Dẫn B đi qua bình đựng nước brom...
6.13. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml A, thu được 210 ml khí C02. Nếu đun nóng nhẹ 100 ml A có mặt chất xúc tác Ni thì còn...