Bài 29. Anken


A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp+ CTTQ dãy đồng đẳng CnH2n (n> 2)+ Đồng phân cấu tạo: Anken từ C4H8 trở đi có đồng phân cấu tạo mạch cacbon và vị trí nối đôi.+ Đồng...
Đề bàiSo sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.Lời giải chi tiết
Đề bàiỨng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?A. 4              B. 5                C. 3                   D. 7Phương...
Đề bàiViết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi;a) Propilen tác dụng với hidro, đun nóng (xúc tác Ni).b) But - 2en tác dụng với hirdo clorua.c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axitd) Trùng...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học để:a ) Phân biệt metan và etilen.b ) Tách lấy khí metan từ hỗn hợp etilen.c) Phân biệt hai bình không dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.Viết phương trình hóa học của các...
Đề bàiChất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?A. butan ;                             B. but-1-en ;                     C.cacbon đioxit...
Đề bàiDẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp  gồm etilen và propilen (đktc) vào dung dịch brom thấy dung dịch bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 4,90gam.a) Viết các...